سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پیوند پاپن – کارشناسارشد خاکشناسی ، سازمان آب و برق خوزستان
احمد فرخیان فیروزی – استادیارگروه خاکشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

مناطق خشک، چون ایران دارای بارندگی کم و تبخیر زیاد میباشند، لذا تجمع املاح در سطح خاک، امری اجتناب ناپذیر خواهد بود. بنابراین اعمال یک روش عملی جهت برآورد آب مورد نیاز به منظور اصلاح خاک برای کشاورزی مری ضروری است. هدف از این تحقیق، مدل سازی ریاضی شوری و سدیمزدایی در ۲ منطقه با کاربرد ماده اصلاح کننده (اسید سولفوریک) در منطقه هندیجان استان خوزستان می باشد. آزمایش در دو منطقه ۱و ۲ با چهار تیمار، تیمار اول ۲۵ سانتیمتر، تیمار دوم ۵۰ سانتیمتر، تیمار سوم ۷۵ سانتیمتر و تیمار چهارم ۱۰۰ سانتیمتر آب و چهار تکرار تا عمق ۱۵۰ سانتیمتر در کرتهای۱×۱ متر انجام گرفت. با استفاده از داده های هدایت الکتریکیو درصد سدیم قابل تبادل و تعادلی بدست آمده نرم افزارSPSS12.0 یازده مدل ریاضی استخراج گردید. نتایج حاصل از برازش مدل های ریاضی بیانگر این مطلب است که در منطقه یک با کاربرد ماده اصلاح کننده معادله درجه سه برای هدایت الکتریکی و درصد سدیم قابل تبادل بیشترین همبستگی و معادله اس کمترین همبستگی را داشته است. در منطقه دو با کاربرد ماده اصلاح کننده معادله لگاریتمی برای هدایت الکتریکی و درصد سدیم قابل تبادل بیشترین همبستگی و معادلات اس کمترین همبستگی را دارند