سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

منا گلابی – دکتری آبیاری و زهکشی و کارشناس سازمان آب و برق خوزستان
بهنام کرمی – دانشجوی دکتری محیط زیست

چکیده:

مناطق خشک، چون ایران دا رای بارندگی کم و تبخیر زیاد می باشند، لذا تجمع املاح در سطح خاک، امری اجتناب ناپذیر خواهد بود. بنابراین اعمال یک روش عملی جهت برآورد آب مورد نیاز به منظور اصلاح خاک برای کشاورزی امری ضروری است. هدف از این تحقیق، مدل سازی ریاضی شوری و سدی مزدایی در ۲ منطقه بدون کاربرد ماده اصلاح کننده (اسید سولفوریک) در شمال شرق استان خوزستان می باشد. آزمایش در دو منطقه ۱و ۲ با چهار تیمار، تیمار اول ۲۵ سانتی متر، تیمار دوم ۵۰ سانتی متر، تیمار سوم ۷۵ سانت ی متر و تیمار چهارم ۱۰۰ سانتی متر آب و چهار تکرار تا عمق ۱۵۰ سانتی متر در کرت های ۱×۱ متر انجام گرفت. با استفاده از داده های هدایت الکتریکی و درصد سدیم قابل تبادل و تعادلی بدست آمده نرم افزار SPSS12.0 یازده مدل ریاضی استخراج گردی د. نتایج حاصل از برازش مدل های ریاضی بیانگر این مطلب است که در منطقه یک معادله درجه سه برای هدایت الکتریکی و درصد سدیم قابل تبادل بیشترین همبستگی و معادلات اس و لجستیک کمترین همبستگی را داشته است. در منطقه دو برای هدایت الکتریکی معادلات مرکب، رشد و نمایی بیشترین همبستگی و معادلات اس و لجستیک کمترین همبستگی را دارا می باشند. در مورد درصد سدیم قابل تبادل نیز نتایج مانند منطقه یک بوده است.