سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

طاهره بهروی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا همدان،
علی اکبر سبزی پرور – استاد بخش مهندسی آب دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان.
حامد نوذری – استادیار بخش مهندسی آب دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان.

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی ضرایب و روابط رگرسیون های خطی چندگانه پارامترهای هواشناسی باET 0انجام شده است.محاسبه شده ،A تبخیر و تعرق مرجع با دو روش پنمن- مانتیث- فائو ۶۵ به عنوان روش استاندارد و روش تشت تبخیر کلاساست. جهت نشان دادن تاثیر هر یک از پارامترهای هواشناسی بر تبخیروتعرق مرجع، در یک اقلیم خشک، با توجه به موجود در تمامی ماه های سال در ایستگاه سینوپتیک ،A بودن داده های نسبتا کامل از داده های هواشناسی و تبخیر از تشت کلاسبوشهر، از داده های این ایستگاه به عنوان منطقه ای خشک جهت انجام پژوهش استفاده شد. به این منظور، با به کارگیری داده هواشناسی ۲۶ ساله ایستگاه سینوپتیک بوشهر، مقادیرET0روزانه با استفاده از نرم افزارREF-ET و با دو روش پنمن- مانتیث- فائو ۶۵ و تبخیر از تشت کلاسA محاسبه گردید. در ادامه با در نظر گرفتن پارامترهای هواشناسی و تبخیر از تشت به عنوان متغیرهای مستقل و تبخیروتعرق مرجع به عنوان متغیرهای وابسته، نمودارها و روابط رگرسیون خطی، با استفاده از نرم افزار ۱۹SPSSبدست آمدند. تحلیلهای لازم با استفاده از ضرایب همبستگی بین پارامترهای مورد نظر و و تبخیروتعرق انجام گرفت. نتایج نشان دادند که تغییرات دمایی بیشترین تاثیر را بر تبخیروتعرق دارند. همچنین با توجه به اینکه درجههمبستگی فشار هوا با تبخیروتعرق زیاد و معکوس بدست آمد، مشخص میشود که با افزایش فشار هوا در منطقه، تبخیروتعرق روندی کاهشی خواهد داشت. مقدار تبخیروتعرق را با استفاده از مدلهای خطی بدست آمده پیشبینی کرده و با مقادیر محاسبه شده از دو روش استاندارد و تشت تبخیر، مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم که نتایج نشان داد که، مدل رگرسیون خطی چندگانه بدست آمده از روش تبخیر از تشت، تخمین بهتری را نسبت به مدل رگرسیون خطی چندگانه روش استاندارد ارائه میدهد.