سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فهیمه قائمی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا
فرشاد دشتی – استادیار باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا
حجت قهرمانی مجد – دانشجوی دکتری باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

به منظور بررسی تفاوت جوانه زنی در جمعیت های مختلف موسیر (Allium hirtifolium) تیمارهایی شامل ۶۰ روز سرمادهی مرطوب و ۶۰ روز سرمادهی توام با کاربرد اسید سولفوریک ۷۵ % به مدت ۵ دقیقه روی ۱۳ توده از ۶ استان (همدان، کرمانشاه، کردستان، لرستان، قزوین و چهارمحالبختیاری) در آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی در ۳ تکرار انجام شد. نتایج نشان داد کاربرد ۶۰ روز سرمادهی مرطوب در جمعیتهای مرغمک، الشتر، دیواندره، کرمانشاه، نهاوند، کنگاور و رزن ۱۰۰ % ودر جمعیت خرم آباد ۷۱/۷% جوانه زنی داشت. سایرجمعیتها ( شهرکرد، کوهرنگ، همدان، آوج و ملایر) علاوه بر ۶۰ روز سرمادهی مرطوب، تیمار ۵ دقیقه خراشدهی با اسید سولفوریک جهت جوانه زنی نیاز داشتند . مقایسهی میانگینهای درصد و سرعت جوانهزنی در جمعیتهای دارای رکود دوگانه با استفاده از آزمون دانکن تفاوت معنی داری را در جمعیتهای مختلف نشان داد به گونهای که جمعیتهای همدان و آوج بالاترین درصد و کمترین سرعت جوانه زنی و جمعیت شهرکرد کمترین درصد و بالاترین سرعت جوانهزنی را داشتند. با توجه به موارد مشاهده شده می توان نتیجه گیری کرد که برخی از توده ها تنها دارای رکود عمیق فیزیولوژیکی و برخی علاوه بر آن دارای رکود پوستهی سخت بذر نیز می باشند.