سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیرزمینی مواد هیدروکربوری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی نجفی – دانشجوی دکتری استخراج، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه ص
سید محمد اسماعیل جلالی – دانشیار، دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

خاک و سنگ از جمله محیط های غیر همگن و ناهمسانگرد هستند که معمولاً توسط ی کسری پارامترهای هندسی،مکانیکی و مقاومتی (وزن مخصوص، مدول یانگ، چسبندگی، زاویه اصطکاک داخلی و غیره) تعریف می شوند. این احتمالوجود دارد که این پارامترها در دو نقطه مختلف مقادیر متفاوتی را نشان دهند. فضاهای زیرزمینی ذخیره سازی به شدت تحتتاثیر درزه ها و سیستم بلو ک های موجود در سنگ هستند. با توجه به اهمیت موادی که در این فضاها ذخیره می گردد،موضوع پایداری و نگهداری این نوع سازه ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. به منظور تحلیل پایداری این فضاها معمولاً ازروش های تحلیل قطعی استفاده می شود. از آنجا که در محاسبه ضریب اطمینان تحلیل قطعی پایداری، پارامترهای ورودیهمه از نوع قطعی هستند روش های احتمالاتی این امکان را به طراح می دهند که اثر تغیرات پارامترهای ورودی را درضریب اطمینان پایداری مورد بررسی قرار دهد و اندیس قابلیت اعتماد و احتمال شکست فضای زیرزمینی را محاسبه نماید.در این تحقیق با تشریح روش های احتمالاتی، چگونگی ارزیابی قابلیت اعتماد فضاهای زیرزمینی ذخیره سازی موادهیدروکربوری بررسی شده است.