سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

میلاد خاتمی راد – دانشجوی دکترا دانشگاه فردوسی، دانشکده مهندسی
محمدرضا توکلی زاده – استاد یار دانشگاه فردوسی، دانشکده مهندسی

چکیده:

عملکرد برش اصطکاکی در انتقال برش در سطوح بتن ریزی شده مجزا و با تاخیر زمانی، مقاطع تر کخورده، درزهای انقطاع،نشیمن و قطعات پی شساخته با استفاده از آرماتورهای انتظار شناخته شده و کاربرد وسیعی دارد.در تعمیر و تقویت سازه های بتنی انتقال برش با استفاده از برش اصطکاکی حایز اهمیت م یباشد. می توان تسلیحات خارجی بصورت ورق ها و نوارهایFRP را جایگزین تسلیحات بصورت میلگرد داخلی بتن نمود که امکان جاگذاری آنها در یک سازه موجود عملاٌ امکان پذیر نم یباشد در این مقاله به بررسی رو شهای مختلف تقویت برشی نمونه های بتنی توسط ور قهای فولادی و الیافFRP بصورت میله های نصب شده در نزدیک سطحNSM) و یا روی سطح خارجیEB) پرداخته شده است. استفاده از الیافFRPبصورت روشNSM نسبت به روش های دیگر برای تقویت برشی نمونه های بتنی توصیه می شود. طبق این روش، کرنش موثر الیافFRP مقاومت برشی نمون هها و همچنین شک لپذیری نمون هها به میزان قابل توجهی افزایش یافته است