سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

طیبه داستانپور –

چکیده:

معرفت شناسی به عنوان یکی از شاخه های مهم فلسفه ماهیت دانش و فرایندی را مطالعه می کند، که دانش طی آن کسب و ارزیابی می شود، و در این رهگذر در رابطه با حقیقت و معرفت که محصول آموزش و پرروش هستند می تواند دیدگاههای متنوع و گوناگونی را در برابر معلمان قرار دهد. در این مقاله برای تبیین رابطه ی معرفت شناسی و آموزش باز و از راه دور درباره ی رویکردهای معرفت شناسی و روانشناسی غالب در هر یک از نسلهای سه گانه آموزش و پرورش بحث می شود، که هر کدام به نوعی نگرش و عملکرد مربیان این نظام آموزشی را تحت تأثیر قرار داده اند. با توجه به پیدایش و سیر تحولات نظام آموزش باز و از راه دور رویکردهای معرفت شناختی از جمله یک – اثبات گرایی یا پوزیتیویسم دو- تعبیری یا تفسیری سه- انتقادی یا رهایی بخش معرفی شده اند. درباره ی چگونگی تأثیر معرفت شناسی بر نظام آموزش باز و از راه دور می توان این مسأله را بدین صورت بیان کرد که فرض های معرفت شناسی دیدگاههایی که درباره ی آنها بحث شده است، هر کدام در زمان شکل گیری نسلهای آموزش باز و از راه دور به نوعی بر مؤلفه های مهم این نظام آموزشی از قبیل معلم، فراگیر، برنامه درسی و راهبردهای یاددهی – یادگیری مؤثر بوده اند. در مقاله حاضر با ارائه تصویر کلی از نظام آموزش باز و از راه دور درباره ی دیدگاههای معرفت شناسی تأثیر گذار در راهبردهای یاددهی – یادگیری در قالب نسلهای سه گانه آموزش باز و از راه دورکاوش شده است. به همین منظور رویکردهای یاددهی-یادگیری رفتارگرایی، شناخت گرایی و ساختگرایی با نظر به مبانی معرف تشناسی آنها بررسی و مقایسه شد هاند، آنگاه جایگاه هر یک از این رویکردها در تحقّق اهداف نظام آموزشی مشخص شده است. روش تحقیق ،روش کیفی تحلیل محتوا می باشد.