سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سمیه میهن پرست – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع –مدیریت سیستم و بهره وری

چکیده:

علیرغم اهمیت فازاول طراحی وتوسعه محصول جدید درابتدای فرایند نوآوری ،این مرحله در مطالعات داخلی موردغفلت قرارگرفته است به طوری که ازاصلی ترین عوامل موفقیت درنوآوری به شماررفته ودرعین حال بیشترین وبزرگترین ضعف درنوآوری محسوب می شود.درتحقیق حاضرفعالیت های اساسی مربوط به این فاز پس ازمطالعات گسترده و سازماندهی وبسط، ارائه شده واهمیت نسبی این فعالیت ها در ۹ زمینه کاری بااستفاده از تکنیک تصمیم گیری تاپسیس تعیین گردید . بدین منظوربامطالعه صورت گرفته در ۶۰ شرکت دانش بنیان واقع درپارک علم وفناوری اصفهان درزمینه ساخت وتولید، میزان اهمیت عوامل توسط پرسشنامه ای باطیف لیکرت موردسنجش قرارگرفت . به منظورتایید روایی پرسشنامه ازمولفه های معتبرعلمی ومحتوایی استفاده شد، وپایایی آن باضریب آلفای ۰٫۸۶ تاییدگردید.نتایج نشان دادتحقیقات منظم سیستماتیک درتولیدایده، تعیین وارزیابی شاخص های فنی محصول، تماس واحدبازاریابی بامشتریان، نمونه سازی فیزیکی پیش ساخته، شکست وتقسیم پروژه درون تیم های کاری دراولویت اول درهرمرحله قرار گرفتند، وبررسی وارزیابی ایده محصول درمیان مولفه ای اصلی دراولویت قرار گرفت