سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

فهامه امام جمعه – کارشناس تحول شرکت رجاء دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت IT
سارا شرکاء – کارشناس برنامه ریزی شرکت رجا
روشنک صادقی – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

چکیده:

نظام پیشنهادها یکی از مفیدترین راهکارهای مدیریت مشارکتی استکه در آن تمام کارکنان این امکان را می یابند که تا با ارایه نظریات و پیشنهادهای خود گامی به منظور ارتقا عملکرد سازمان بردارند عدم کارایی نظام پیشنهادها دربسیاری از سازمان ها نشانمیدهدکه این سازمان ها به نحو مناسبی نمی توانند از پتانسیل خلاق موجود در سازمان بهره برداری کنند عواملی که مانع استخراج ارزش از پتانسیل جمعی کارکنان می شود کمتر به توانایی خلاق بودن آنها وابسته است و بیشتر به سیستم های اخذ و بهره برداری از ایده برمیگردد اکثر کارکنان در صورتی کهروشها و سیستم های مناسب برای تسهیل پیشنهاد وجود داشته باشد مشارکت خواهد کرد مادراین مقاله به بررسی رویکردهای مدیریت ایده در سیستم پیشنهادها ارتباط آن با مدیریت دانش می پردازیم سپس با مطالعه موردی درنظام پیشنهادهای شرکت رجا نحوه پیاده سازی سیستم مدیریت ایده و به کارگیری مدیریت دانش دراین شرکت را بررسی می نماییم.