سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

وحید عبدل همایونی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته عمران راه و ترابری

چکیده:

امروزه تکنولوژی نقش بسیار مهم و حیاتی را در توسعه اقتصادی یک کشور و به حرکت درآوردن چرخ صنعت که نیاز ضروری کشورهای در حال توسعه است بازی میکند. از طرفی جایگاه مراکز پژوهشی و دانشگاه ها به عنوان بستری برای خلق وتولید تکنولوژی و ایده، تربیر نیروهای متخصص مورد نیاز و نیز به عنوان پلی میان تغییرات اقتصادی و تغییرات اجتماعی بر کسی پوشیده نیست.در تحقیل حاضر به بررسی روش ها و رویکردهای تجاری سازی موجود در در این دانشگاه و همچنین عوامل سازمانی موثر بر روند تجاری سازی پردا خته شده است. در واقع جستجو در این تحقیل شامل دو بخش است که در بخش اول به شناخت روش های تجاری سازی پردا خه و از این بین، رویکردهایی که از نظر درامدزایی برای دانشگاه موثرتر بود را انتخاب و از طریق پرسشنامه به مقایسه رویکرد اوضای هیات وتمی و رویکرد دانشگاه پردا ختیم که از نظر اولویر بندی تقریبا همراستای هم بوده اند. در بخش دوم که شاملبررسی عوامل موثر بر تجاری سازی می باشد. روش جمع اوری اطلاعات از طریق پرسشنامه می باشد. تحقیل حا ضر شامل یک نمونه اماری ۷۶ نفره بوده که اعضای در را اعضای هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد خوی تشکیل می دهند. انتخاب انان از طریق نمونه گیری تصادفی ساده صورت گرفته است. که طبق نتایج بدسور دموده توسط نرم افزار SPSS و LISREL عوامول ذکور ده از جمله راهبردهای سازمانی و سا تار سازمانی به ترتیب در رتبه ی اول، دوم و قرار دارند و عوامل تعامل با تیم های تجاری سازی و تولید انبوه به طور یکسار در ردیف سوم و هارم، و ارزیابی دستاوردها و منابع مالی نیز به ترتیب در رتبه ی پنجم و ششم قرار دارند