سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فائزه فروغی – کارشناس ارشد آبشناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
محسن رضایی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

در این پژوهش خصوصیات شیمیایی آبخوان آب زیر زمینی دشت خورموج مورد مطالعه قرار گرفته است در این زمینه از نتایج آزمایشات مربوط به ۳۰ حلقه چاه مشاهده ایی استفاده شده است که در اینجا خصوصیات شیمیایی یونهای اصلی مورد سنجش قرار گرفته است و از نتایج دیاگرام های پایپر و شولر و ویلکس وضعیت کیفیت آب زیر زمینی برای مصارف شرب و کشاورزی تعیین می شود که در نهایت با استفاده از دیاگرام های ترکیبی ارزیابی پارامتر های کیفی انجام می شود نتایج بدست آمده در این مورد نشان داد که تیپ آب در این منطقه در جهت جریان از سولفاته به کلروره در تغییر است در این منطقه کیفیت آب از نظر شرب خوب تا قابل قبول است و بررسی کیفیت آب برای مصارف کشاورزی نشان دهنده اینست که وضعیت آب از نظر کشاورزی مناسب است که بطور کلی در این منطقه هدایت الکتریکی بیشتر متاثر از یون های سولفاته است