سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی روزبهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبشناسی، گروه زمین شناسی دانشکده علوم زمین، دا
حمیدرضا ناصری – دانشیارگروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهر
صدیقه ترابی پلتکله – دکتری عمران- مدیریت منابع آب، رئیس گروه سیاستگذاری و تخصیص آب وزارت نیر
فرشاد علیجانی – دانشجوی دکتری آبشناسی، گروه زمین شناسی دانشکده علوم زمین، دانشگاه ش

چکیده:

دشت آذرشهر در استان آذربایجان شرقی و در حاشیه شرقی دریاچه ارومیه واقع شده است. آبهای زیرزمینی این دشت ازسال ۷۵ تا ۸۸ افت شدید کیفیت داشته است. شناسایی عوامل مؤثر بر افت کیفیت آب این آبخوان به منظور استفاده بهینه از منابع آب زیرزمینی و مدیریت صحیح آن بسیار مهم میباشد. به منظور تشخیص روند کیفی آبهای زیرزمینی ، دشت آذرشهر، از نتایج آنالیز شیمیایی نمونههای برداشت شده از چند نقطه این دشت در خرداد سالهای ۷۵ تا ۸۸ استفاده شده است. نتایج نشان میدهد غلظت بعضی از کاتیونها و آنیونهای اصلی و همچنین هدایت الکتریکی در نمونه-های مربوط به قسمت غربی آبخوان (نزدیک شورهزار دریاچه ارومیه) در این بازه زمانی افزایش شدیدی داشته است. طبق نقشه هم افت سطح آب زیرزمینی، در قسمت مرکزی و غربی آبخوان حدود ۲۰ متر افت در این بازه زمانی مشاهده میشود. بین نقشههای هم افت، تغییرات هدایت الکتریکی و یون کلر، همبستگی قابل ملاحظهای وجود دارد. با توجه به شواهد مذکور میتوان گفت عامل اصلی افت کیفیت در این دشت، نفوذ آب شور در اثر برداشت بیش از حد آبزیرزمینی میباشد. تیپ غالب نمونههای خرداد سال ۷۵ ، بیکربناته -کلسیک میباشد حال اینکه تیپ غالب نمونههای مربوط به نمونههای خرداد سال ۸۸ ، کلروره-کلسیک است.