سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهزاد جمالی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه تهران
حسین عروجی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب
میثم رمضانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب
امیرحسین انصاری پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب

چکیده:

افزایش نیاز به آب و کمبود آب با کیفیت در سالهای اخیر نیاز به بهبود مصارف و تلاش برای افزایش کیفیت آب موجود را اشکار می سازد رودخانه سفید رود به عنوان بزرگترین رودخانه شمال کشور به دلیل افزایش نیاز ابی در بخشهای شهری، کشاورزی و صنعت و نیز افزایش الودگی وارد شده توسط این مصارف به این رودخانه دستخوش تغییرات زیادی قرار گرفته است بررسی روند تغییرات کیفیت آب این رودخانه وضعیت زیست محیطی آن را در شرایط موجود و اینده اشکار و اطلاعات لازم را برای تصمیمگیران امر فراهم می کند دراین تحقیق برای بررسی روند کیفیت آب و دبی رودخانه سفید رود از روش برازش توزیع های اماری روشهای رگرسیون و نیز ازمون Mann-Kendall برای سالهای ۶۲-۶۴ از ایستگاه استانه استفاده شد. برای انتخاب بهترین توزیع اماری برای ۱۰ پارامتر کیفیت اب و دبی جراین از ازمون کلموگروف اسمیرنف استفاده شد. برازش انواع معادلات رگرسیون برروی سری زمانی پارامترهای کیفیت آب نشان داد هیچ کدام از این پارامترها رابطه معنی داری با زمان ندارند.