سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیده ندا سیف – کارشناس ارشد باغبانی
عبدالحسین ابوطالبی – استادیار دانشگاه آزادجهرم

چکیده:

روند تغییرات کیفیت میوه اناردرطول ۴ ماه دوره انبارداری دردمای ۲درجه سانتیگراد مورد بررسی قرارگرفت و صفاتی ازقبیل میزان ویتامین ث اسید کل قابل تیتراسیون درصد موادجامدمحلول نسبت موادجامد محلول به اسید کل PH درصد کاهش وزن هر۱۴ روز یکباراندازه گیری گردید و تاثیر تیمارهای اسپرمین و اسپرمیدین ۱و۱/۵ میلی مولار برصفات فوق مورد بررسی قرارگرفت درمیوه های شاهد میزان ویتامین ث درصد کاهش وزن و اسید کل قابل تیتراسیون درسطح ۱و۵ درصد آزمون دانکن کاهش معنی داری نشان داد و نتایج بیانگر آن بود که تیمارهای پلی آمین تاثیر معنی داری درحفظ ویتامین ث نسبت قند به اسید و اسیدیته عصاره های استخراج شده داشت