سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

شهرزاد بارانی – دانشجویان کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی
فاطمه درویشی – دانشجویان کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی
امیر اعظمی – دانشجویان کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی
کیومرث زرافشانی – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی و مرکز پژوهشی مطالعات اقتصادی-اجتماعی د

چکیده:

هدف کلی این پژوهش که با روش توصیفی – همبستگی انجام شده است، بررسی روند پیشرفت تحصیلی دانشجویان ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی و عوامل مؤثر بر آن می باشد . بدین منظور، پژوهش در دو بخش صورت گرفت ه است. در بخش اول، با استفاده از آمار موجود و شاخص های معدل کل و معدل ترم، روند پیشرفت تحصیلی دانشجویان ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی از سال ۸۲ تا ۸۴ بررسی گردید N= 159 این روند، به طور کلی در تمامی دوره های روزانه و شبانه ی ورودی های مختلف، بیانگر روندی افزایشی بود . مقایسه ی بین پیشرفت تحصیلی دانشجویان روزانه و شبانه در هر ورودی نشان داد که به جزء ورودی ۸۲ در سایر ورودی ها ا ین تفاوت از لحاظ آماری معنی دار است . در مقایسه ی پیشرفت تحصیلی بین ورودی های مختلف نیز تفاوت معنی داری مشاهده نشد . در بخش دوم تحقیق، عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان ترویج و آموزش کشاورزی شناسایی گردید . جامعه ی آماری تحقیق را ۱۰۷ نفر دانشجوی دوره ی روزانه و شبانه ی ورودی ۸۴ و ۸۵ رشته ی ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه تشکیل دادند . داده های مورد نظر از طریق پرسشنامه و در قالب سرشماری جمع آوری گردید. روایی ابزار مورد نظر با استفاده از پانل متخصصان، تعیین و پایایی آن به وسیله ی آزمون کرونباخ آلفا مورد قبول واقع شد (α=۰/۶۵ نتایج حاصل از آزمون رگرسیون چندگانه به روش گام به گام نشان داد که ۷۶ درصد از تغییرات متغیر پیشرف ت تحصیلی (معدل) را ده متغیر شامل : محل نشستن در کلاس، وضعیت اقتصادی خانواده، اضطراب امتحان، خاستگاه سکونت، انگیزه و علاقه، باور به خودکارآمدی، جمعیت خانواده، میزان ملاقات با استاد راهنما (مشاوره)، آینده ی شغلی و میزان تحصیلات والدین، تبیین می نمایند . با توج ه به نتایج، چیدمان کلاس ها به صورت کنفرانسی، اتخاذ سیاست های افزایش جذب و پذیرش دانشجویان بومی در دانشگاه ها، برقراری فرصت های بیشتر اساتید راهنما برای ملاقات با دانشجویان، و در نهایت، بهره گیری از الگوی یادگیری تجربی در آموزش، پیشنهاد گردید