سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهناز زارع خورمیزی – دانش‏آموخته کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طب
لیلا سلمان‏پور – دانش‏آموخته کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد عل
فاطمه یعقوبی – دانش‏آموخته کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طب

چکیده:

تغییر اقلیم و افزایش دما یکی از مسائل مهم زیست محیطی می‏باشد که در سال‏های اخیر مطالعات زیادی را به خود اختصاص داده است. با بررسی تغییرات دمای هوا می‏توان تغییرات اقلیمی را در منطقه ردیابی نمود. در تحقیق حاضر تحلیل روند آماری پارامترهای دما در مقیاس زمانی ماهانه و سالانه به منظور مطالعه تغییرات اقلیمی، در حوضه حاجی‏آباد استان تهران با استفاده از آزمون ناپارامتریک من-کندال صورت گرفت. بدین منظور از آمار دو ایستگاه پرندک و کریم‏آباد با طول دوره آماری ۳۳ ساله (۵۲-۱۳۵۱ الی ۸۵-۱۳۸۴) استفاده شد. همگنی داده‏ها به وسیله آزمون ران تست تعیین و به روش خود همبستگی بازسازی داده‏های مفقود صورت گرفت. نتایج آنالیز روند نشان داد که اغلب پارامترهای دمایی سالانه و ماهانه در هر دو ایستگاه روند افزایشی داشته است. هم‏چنین روندهای معنی‏دار پارامترهای دمایی منطقه به صورت افزایشی است که این روند در ایستگاه پرندک که ایستگاه معرف حوضه می‏باشد، بیشتر است. افزایش دما باعث تشدید تبخیر و در نتیجه منجر به خشکسالی می‏شود. بنابراین توجه به روند دما و سایر عوامل اقلیمی می‏تواند کمک شایانی به بخش اقتصادی و کشاورزی نماید.