سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار اقتصاد سلامت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعید باقری فرادنبه – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشک
مرتضی عرب زوزنی – دانشجوی کارشناسی ارشد ارزیابی فناوری سلامت دانشکده بهداشت دانشگاه ع
علی معینی – دانشجوی کارشناسی ارشد آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی تهران
مجید نخعی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشک

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی روند و ارتباط بین سهم بهداشت و درمان ازGNPو امید به زندگی در کشورهای منطقه خاورمیانه در طی سال های ۰۲۲۲ تا ۰۲۰۲ انجام شده است. جهت انجام این مطالعه از داده های موجود درپایگاه داده ای بانک جهانی استفاده گردید و داده های مربوط به ۰۱ کشور منطقه خاورمیانه در زمینه امید به زندگی در بدو تولد و سهم بهداشت ازGNPبه مدت ده سال استخراج گردیده و توسط نرم افزار ۰۱spssمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بررسی نمودارها و نتایج بدست امده از تحلیل بطور کلی یک روند افزایشی در امید به زندگی در بدو تولد و سهم بهداشت ازGNP در کشورهای این منطقه را نشان داده و بیانگر این است که این دو متغیر دارای ارتباط مستقیم با یکدیگر می باشند. با توجه به نتایج مطالعه حاضر و بررسی نتایج سایر مطالعات مشابه می توان دریافت که بین سهم بهداشت ازGNPو امید به زندگی در بدو تولد که یکی از شاخصهایHDIمیباشد ارتباط مستقیمی وجود دارد و هر چه سهم بهداشت ازGNP بیشتر باشد امید به زندگی نیز بیشتر خواهد بود