سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم تیموری – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی دانشگاه تبریز
مجید رضایی بنفشه – دانشیار جغرافیای طبیعی دانشگاه تبریز
بتول زینالی – دانشجوی دکترای اقلیم شناسی
رقیه محمدزاده اصل – کارشناس ارشد سنجش ازدور

چکیده:

دراین پژوهش با استفاده از شاخص RDI خشکسالی درا یستگاه های اراک، سمنان و قم مورد مطالعه قرارگرفته است این شاخص برخلاف سایر شاخصهای خشکسالی از مقادیر تبخیر ـ تعرق پتانسیل استفاده می کند و بنا براین قادر است خشکسالی را با دقت و اطمینان بیشتری براورد کند دراین بررسی میزان تبخیر ـ تعرق پتانسییل با استفاده از روش بلانی ـ کریدل در نرم افزار REF-ET و با درنظر گرفتن عناصری از جمله دما، سرعت باد، ساعت آفتابی، و رطوبت نسبی محاسبه شده است رونددما و بارش در ایستگاه های مورد مطالعه با استفاده ازآزمون Man-Kendal در مقیاسهای زمانی سالانه مورد مطالعه قرارگرفته است نتایج حاصله نشانداد که وقوع خشکسالی در ایستگاه های مورد مطالعه کاملا در تطابق با روند افزایش دما و کاهش بارش در طول دوره آماری می باشد.