سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه تیرگرفاخری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی
برومند صلاحی – عضو هیئت علمی جغرافیای طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

بارش یکی از عناصر اقلیمی است و نوسانات آن در یک منطقه اثرات شدیدی برمنابع آب و خاک می گذارد به منظور تحلیل و بررسی تغییرات بارش در ایستگاه رامسر در طول دوره آماری ۳۱ ساله ۲۰۰۵-۱۹۷۵ که شامل ماههای مختلف می شود داده ها از سازمان هواشناسی کشور دریافت گردید و با استفاده از روش آماری من ـ کندال روند بارش ماهانه در ایستگاه مورد مطالعه تعیین شد بررسی ها نشان داد که بارش در همه ماهها دارای نوسانات زیاد و روند کاهشی و هم افزایشی بودها ست استفاده از آزمون گرافیکی من ـ کندال وجود سیر کاهشی دردریافت بارش درماه های ژانویه ژوئن اگوست و وجود یک تغییر ناگهانی به همراه سیر افزایشی من ـ کندال وجود سیر کاهشی در دریافت بارش در ماه های ژانویه ژوئن، اگوست ووجود یک تغییر ناگهانی به همراه سیر افزایشی فاقد معنی در ماه های نوامبر، اکتبر، سپتامبر، دسامبر ، و جولای و یک تغییر ناگهانی در سال ۲۰۰۵ د ر ماه های فوریه و آوریل را نشان داد .