سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمود زارچی یزدی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدجواد شیخ داودی – استادیار مدعو
زهرا خدارحم پور – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

با توجه به کمبود منابع انرژی در جهان امروز، پژوهش حاضر با هدف دستیابی به الگوی مصرف انرژی درتولید ذرت دان های در منطقه میا نآب شهرستان شوشتر انجام شد؛ بدین منظور سطوح بهر هبرداری به پنج طبقهتقسیم بندی شد؛ سپس اقدام به محاسبه انرژی نهاده های ورودی و خروجی مزارع گردید. میانگین تولید ذرت دانه ای در منطقه۱۹۲۰/۷۶kg/ha بدست آمد. این در حالی است که میانگین کل انرژی مصرفی در تولید ذرت۶۰۹۳۸/۱MJ/ha محاسبه شد. نتایج نشان داد که بیشترین نهاده های مصرف کننده انرژی به ترتیب، کود، آبیاری و سوخت بوده اند. بدین صورت که سه مورد مذکور در تولید ذرت دانه ای، ۸۵ % از کل انرژی مصرفی را به خود اختصاص داد هاند. از کل انرژی مصرفی، ۴۹ % مستقیم و ۵۱ % غیر مستقیم، ۴% تجدید پذیر و ۹۶ % تجدید ناپذیر بود