سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سیدحسن مرتضوی بنی – دانشجویان کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی
اصغر باقری – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
علی عسگر لطفعلیان دهکردی –
منصور بهروزی لار – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

دراین مقاله به منظور ارزیابی ضریب انرژی تولید ذرت علوفه ای پژوهشی در سال ۹۰-۸۹ دراستان اصفهان برای مصرف انرژی عملیات تهیه زمین کاشت داشت برداشت و حمل و نقل با نرم افزار spss تحلیل و با نتایج محاسبه ها برای عملیات متناظر مقایسه گردید درتحلیل های آماری ملاحظه شد که کمترین مصرف انرژی دراین استان ها از بیشترین مقدار محاسبه شده بیشتر است ضریب انرژی کل میدانی برای استان اصفهان درکشت ذرت علوفه ای ۰/۳۲GJ/ha تا ۲ه۹/۰۸ بدست آمد. این انرژی طبق محاسبه برای بیشترین مصرف یعنی سنگین ترین خاک و کمترین ظرفیت مزرعه ای ۲۳/۶۷GJ/ha بود درعملیات داشت انرژی در سه بخش جداگانه انرژی کولتیواتر زنی، انرژی سوخت آب و برق آب مورد تحلیل قرارگرفت . میانگین استانی انرژی ها برای عملیات خاک ورزی کاشت داشت سوای انرژی آب برداشت و حمل و نقل براساس آمار میدانی به ترتیب برابر ۶۲/۱۴l/ha و ۲۸/۵۷ ، ۸/۵۷ و۴۶/۵۷ ، ۱۲/۵۸ بود