سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

امید ستاری – دانشجوی دکتری اقتصاد نظری دانشگاه تربیت مدرس تهران
مهدیه ایرانمنش – کارشناس ارشد علوم اقتصادی

چکیده:

نقش بی بدیل انرژی در توسعه انسانی و اقتصادی و رفاه جوامع موجب شده است تا نیاز به اطلاعات دقیق، به روز و مطمئن انرژی در سطوح مختلف(بینالمللی، ملی و استانی) افزایش یابد. تکیه بر آمار به روز در این زمینه مبنایی جهت ارزیابی تصمیماتو سیاستهای حوزه انرژی خواهد بود. هدفمندسازی یارانهها در اولین گام با سهمیهبندی بنزین در تیرماه ۱۳۸۶ به طور رسمی آغاز گردید بررسی اثرات این سیاست زیربنایی بر مصرف انرژی بسیار حائز اهمیت است. در این پژوهش به بررسی روند مصرف فرآوردههای نفتی منتخب (بنزین،نفت گاز، نفت کوره و نفت سفید ) در دوره زمانی ۱۳۸۸-۱۳۷۸ (برنامه سوم و چهارم توسعه ) در استان کرمان پرداخته میشود و با مقایسه تطبیقی روند مصرف در دوره ۱۳۸۵-۱۳۸۷با دوره زمانی ۱۳۸۸-۱۳۸۶ پیرامون اثر هدفمندکردن یارانهها بر میزان مصرف حاملهای فوق الذکر در بخشهای مختلف مصرفکننده بحث میشود. همچنین با محاسبه شاخصهای کارایی انرژی دلالتهای سیاستی مورد توجه قرار میگیرد نتایج این پژوهش حاکی از کاهش مصرف بنزین بعد از سهمیه بندی با نرخ متوسط سالانه ۲/۶درصد و همچنین کاهش مصرف نفت سفید و نفت کوره و افزایش مصرف نفت گاز است. شاخص شدت انرژی در طول دوره مورد بررسی روند نزولی داشته است و کمتر از یک بودن شاخص ضریب انرژی هم این نتیجه را تأیید میکند و بر این اساس با توجه به کارایی روبه بهبود انرژی در استان کرمان شرایط برای تحقق رشد و توسعه اقتصادی پایدار در مسیر دستیابی به اهداف جهاد اقتصادی فراهم است