سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سارا رجبی همدانی – دانشجوی کارشناسی ارشد
علیرضا کیهانی – استاد
رضا علیمردانی – استاد گروه مهندسی ماشین های کشاورزی دانشکده مهندسی و فناوری دانشگاه

چکیده:

در این پژوهش، الگوی مصرف انرژی و رابطه بین انرژی های ورودی و عملکرد برای تولید انگور در شهرستان ملایر واقع در استان همدان با هدف تحلیل حساسیت انرژی های ورودی و نیز تعیین سهم هر یک از نهاده ها در تولید این محصول بررسی شد. داده های مورد استفاده در این تحقیق از ۵۰ باغدار با تکمیل پرسشنامه و مصاحبه حضوری از آنان در سال ۱۳۸۹جمع آوری شده است. در منطقه مورد بررسی متوسط عملکرد ۱۸۵۳۰ کیلوگرم برهکتار و کل انرژی مصرفی ۶۶/۴۵۲۱۳ مگاژول بر هکتار محاسبه شد. نتایج نشان داد که کود شیمیایی(۲۵/۳۷%)، الکتریسیته(۱۹%) و کود حیوانی(۸۴/۱۷%) بیشترین مصرف انرژی را دارند. نسبت انرژی و بهره وری انرژی به ترتیب۹۵/۴ و۴۲/۰ کیلوگرم بر هکتار بدست آمد. یک مدل اقتصاد سنجی برای تخمین اثر انرژی های ورودی بر عملکرد بدست آمد. نتایج نشان داد که تأثیر انرژی سم، کودشیمیایی و آب بر عملکرد در سطح ۱% معنادار است. شاخص های اقتصادی در دو حالت مختلف بررسی گردید. نسبت سود به هزینه بین ۰۸/۲-۱۵/۱ بدست آمد