سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاخر کردونی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اگرواکولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرج
مجید جامی الاحمدی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
محمد رضا بخشی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
خدیجه جاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اگرواکولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرج

چکیده:

افزایش قیمت نهادههای کشاورزی از یکسو و گسترش آلودگیهای زیست محیطی ناشی از مصرف گاها بیرویه انرژیهای غیرمستقیم از سوی دیگر، لزوم بازنگری در رهیافتهای مصرف انرژی در بخش کشاورزی به منظور دستیابی به راهبردهای افزایش کارآیی مصرف انرژی را بیش از پیش عیان میسازد. به منظور بررسی روند مصرف انرژی شیمیایی در بخش غلات، ۱۳۷۶ انجام شد که در آن روند مصرف دو نهادهی مهم شیمیایی (کود شیمیایی و سموم) در دو – مطالعه ای در طی دوره زمانی ۸۷ محصول زراعی مهم ( گندم و جو) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. اطلاعات مورد نیاز مربوط به میزان مصرف کود شیمیایی و سموم کشاورزی در طی سالهای مذکور از وزرات جهاد کشاورزی و سازمان جهانی خواربار کشاورزی (فائو) تهیه گردید. نتایج پژوهش نشان داد که روند مصرف انرژی شیمیایی در مزارع گندم و جو کشور، بیانگر افزایش معنی دار مصرف انرژی شیمیایی در این مزارع در طی دوره زمانی مذکور می باشد. همچنین مقدار مصرف انرژی در کشت دیم گندم و جو نسبت به آبی کمتر بوده است.