سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید شیری آرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد ساز ههای آبی، دانشگاه شهید چمران، اهواز
مهدی قمشی – استاد دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران، اهواز

چکیده:

استفاده از مد لهای ریاضی در طرح های مهندسی رودخانه عموما امری اجتناب ناپذیر است؛ با این وجود نیاز حداقل به اطلاعات صحرایی، حجم محاسباتی اندک و درجه اعتماد مدل در رودخان هها باید مد نظر قرار گیرد. محاسبه و پیش بینی خصوصیات جریان در رودخان هها و به ویژه در پایین دست سدها اهمیت زیادی دارد. اساس یترین خصلت هیدرولیکی جریان، تغییر مقادیر دبی جریان و در نتیجه تغییر تراز سطح آب با زمان است. به طور طبیعی این تغییر دبی در هر نقطه از مسیر رودخانه، منجر به تغییر مشخص ههای هیدرولیکی جریان نظیر عمق و سرعت جریان م یشود. در این صورت برای تعیین مشخص ههای هیدرولیکی جریان، لازم است از معادلات جریا نهای ماندگار و غیرماندگار متغیر، استفاده گردد. از اهداف اصلی این تحقیق، شبیه سازی رودخانه کارون در طول ۲۶ کیلومتر از پایین دست سد شهید عباسپور تا سد مسجد سلیمان است که با استفاده از مدل۴Hec Ras و در شرایط شبه ماندگار صورت گرفت و اثرات ناشی از تغییرات خصوصیات جریان ( ارتفاع سطح آب، عمق هیدرولیکی جریان، سرعت متوسط جریان، تنش برشی جریان و مرزهای پیشروی سیلاب در دو سمت رودخانه) ، بر رقوم بستر رودخانه مورد ارزیابی و محاسبه واقع شد. در نهایت مقطع شماره ۱۹۰ در ۳ کیلومتری پایین دست سد سطح آب، عمق هیدرولیکی جریان، سرعت متوسط جریان، تنش برشی جریان و مرزهای پیشروی سیلاب در دو سمت رودخانه) ، بر رقوم بستر رودخانه مورد ارزیابی و محاسبه واقع شد