سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ابوالقاسم دادرسی سبزوار – کارشناس ارشد منابع اب و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبی

چکیده:

از میان شاخص های ارائه گردیده برای تخریب و نابودی اراضی اشباع و شور شدن خاک به عنوان مهمترین عامل ، از سایر مواد حائز اهمیت است. بررسی هاس به عمل آمده نشان می دهند که بیش از ۱۲/ درصد از مساحت کشور را مناطق شور تشکیل می دهد که شناسایی و طبقه بندی این اراضی ، نخستین گام مبارزه یا سازگاری با شرایط محیطی آن است. شناسایی مناطق از روی تصاویر ماهواره و ایجاد بانکهای اطلاعاتی مورد نیاز در ساج ، سرعت دسترسی مجدد به اطلاعات را افزایش داده و پایش اراضی تحت تاثیر شوری را به سرعت امکان پذیر می سازد . سوابق تحقیقات به عمل آمده در این زمینه نشان می دهند که طبقه بندی مناطق شور در یک سیستم اطلاعات جغرافیایی قابل تفسیر و بررسی است و انجام اینگونه بررسی ها به توسط اطلاعات ماهواره ای ، می تواند در برنامه های طولانی مدت و مدیریت منابع زمینی مناطق خشک و نیمه خشک موثر باشد ، بعلاوه این که داده های رقومی برای روند یابی تغییرات از گذشته تا حال در بررسی منابع زمینی به ویژه شوری و پوشش مناسب است. در این تحقیق تلاش شده است تا با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست تی ام ، آلودگی خاک ناشی از شوری ، در شهرستان سبزوار ارزیابی گردد . بدین منظور بر اساس یک الگوی از پیش طراحی شده ، نقاطی در محدوده تحقیق انتخاب و از خاک و پوشش گیاهی آنها نمونه و یادداشت برداری و عامل های مرتبط با شوری خاک در آزمایشگاه اندازه گیری شد. با دستیابی به ترکیب ۳ باندی RGB521 به عنوان بهترین ترکیب باندی در این تحقیق ، از آن به عنوان تصویر پس زمینه در مرحله طبقه بندی در کامپیوتر استفاده شد. نتایج حاصل از این بررسی ، سطح اراضی شور طی دوره مورد بررسی را به تفکیک ۶ کلاس بدون شوری تا نمکزار نشان می دهد . افزون بر آن در این پژوهش ، امکان استفاده از داده های ینجش از دور در بررسی روند تغییرات اراضی تحت تاثیر شوری ، تائید می شود.