سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرشاد فرزان منش – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب
فریدون رادمنش – دکتری هیدرولوژی و منابع آب
احسان دریکوند – دکتری آب و فاضلاب

چکیده:

اطلاع ازوضعیت کیفیت آبهای سطحی و زیرزمینی بااستفاده ازشاخصهای کیفیت آب این امکان رافراهم می سازدتا در مواقع لزوم بتوان راهکارهای مدیریتی رااتخاذ نمودکه کمترین آسیب به این منبع مهم و حیاتی واردگردد.درصورتی که میزان آلاینده ها ازظرفیت پذیرش رودخانه بیشتر باشد باعث بروز مشکلات زیست محیطی، کاهش اکسیژن محلول آب ودرنهایت مرگ تدریجی رودخانه خواهد شد..خودپالایی به مجموعه فعل وانفعالاتی گفته می شودکه به صورت طبیعی دریک منبع آبی اتفاق می افتدودرنتیجه آن میزان آلودگی آب طی فرایندهای طبیعی کاهش یافته وکیفیت آب تاحداستانداردمطلوب افزایش می یابد.دراین تحقیق کیفیت آب رودخانه خرم آباددر۱۲ایستگاه موردبررسی قرارگرفت وپس ازمقایسه اکسیژن محلول نقاط موردنظروباتوجه به اینکه استاندارد میزان اکسیژن محلول آب برای پرورش ماهی برابرmg/lit 5 می باشدمشخص گردیدکه ازنقطه پایین دست فاضلاب شهری خروجی ازپادگان امام حسین به بعدمی توان ایستگاه پرورش ماهی احداث نمود