سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

الهام دربندی – دانشجویان کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
مهدی قربانی –
حامد رفیعی – دانشجوی دکتری گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

انار از مهم ترین محصولات باغی شهرستان فردوس اس ت، به طوریکه با تولید بیش از ۳۰ هزار تن در سالهای اخیر حدود ۴۰ درصد از محصولات باغی استان خراسان جنوبی را تشکیل می دهد.این مطالعه به بررسی سه شاخص مزیت مقیاسSAI)مزیت کارایی EAI) مزیت جمعیAAI) به عنوان شاخصی جامع از مزیت نسبی، برای محصول انار شهرست ان فردوس طی افق زمانی ۸۵-۶۲ می پرداز د. شاخصها نشان می دهند بهترین وضعیت در مورد مزیت مقیاس مربوط به سال ۷۱ و بیشترین مزیت کارایی مربوط به سال ۸۰ بوده است یافتهها نشان میدهد در تمامی سالهای مورد بررسی شاخصSAI بزرگتر از یک بوده است که نشان دهنده ی ترجیح کشاورزان شهرستان فردوس بر کاشت بیشتر محصول انار است . همچنین متوسط عملکرد محصول انار با توجه به شاخصEAI نسبت به همه محصولات شهرستان فردوس بالاتر از متوسط منطقه خراسان بزرگ است، شاخصAAI نیز حکایت از مزیت بیشتر محصول انار فردوس نسبت به منطقه خراسان دارد . همچنین آمار مربوط به سطح زیرکشت و تولید محصول انار بیانگر این است که تنها افزایش سطحزیر کشت نتوانسته همواره موجب افزایش عملکرد گردد، بطوریکه افزایش بیش از سه برابری سطح زیر کشت سال ۸۴ نسبت به سال ۶۲ ، نتوانسته حتی عملکرد را تا دو برابر بالا ببرد، بنابراین بایستی به بهبود بهرهوری و عملکرد در این بخش توجه بیشتری شود