سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

قدیر مومنیان – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه گیاهپزشکی ، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی
محمدحسن سرایلو – استادیار، گروه گیاهپزشکی ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
علی افشاری – استادیار، گروه گیاهپزشکی ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

در این پژوهش، میزان زاداوری و طول عمر حشرات کامل زنبور Habrabracon hebetor sayدر ده نسل متوالی روی لاروهای Anagasta kuehniellaدر دمای۲±۲۸رطوبت نسبی ۵±۶۰درصد و رژیم نوریL:D انجام شد. میانگینصفات مورد بررسی برای افراد کامل زنبور در ده نسل پرورش متوالی بدین صورت بود. طول عمر حشرات نر ۱۴/۳۴روز،طول عمر حشرات ماده ۱۷/۸۶روز و زاداوری روزانه ۱۱/۷۴تخم به ازای هر فرد ماده بود. نتایج آزمایش نشان میدهد که پرورش مکرر روی این میزبان تا ده نسل بر زاداوری و طول عمر زنبور اثر منفی دارد