سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سید حسام الدین یعقوبی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ای
محمد میرزاخانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان، گروه زراعت، فر اهان، ایران.
مسعود گماریان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، ار
محمد سیبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، باشگاه پژوهشگران جوان، اراک، ایران.

چکیده:

به منظور بررسی روند رشد ارقام مختلف آفتابگردان روغنی تحت تأثیر تنش کمبود آب و مصرف سالیسیلیک اسید، آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۹ به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح پایه ی بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. در این آزمایش آبیاری به میزان ۸۰ درصد نیاز =I آبیاری بر اساس ۱۰۰ درصد نیاز آبی گیاه (شاهد)، ۱ =I تنش آبی به عنوان عامل اصلی در سه سطح ۰رقم آذرگل، =V آبیاری به میزان ۶۰ درصد نیاز آبی گیاه در کرت های اصلی و ارقام مختلف آفتابگردان در سه سطح ۰ =I آبی گیاه، ۲ مصرف =SA عدم مصرف سالیسیلیک اسید و ۱ =SA رقم اریفلور و مصرف سالیسیلیک اسید در دو سطح ۰ =V رقم آلستار، ۲ =V1 سالیسیلیک اسید به عنوان عوامل فرعی به صورت فاکتوریل در کرت های فرعی قرار داده شد. نتایج نشان داد که اثر سطوح مختلف تنش آبی بر صفاتی مانند: ارتفاع بوته، قطر طبق، تعداد دانه در طبق و عملکرد دانه در سطح آماری یک درصد معنی دار شد. در بین ارقام مختلف آفتابگردان صفاتی چون، ارتفاع بوته، قطر طبق، تعداد دانه در طبق و عملکرد دانه تحت تآثیر قرار گرفته و در سطح آماری یک درصد اختلاف معنی داری را نشان داد. طبق نتایج بدست آمده محلول پاشی سالیسیلیک اسید نیز بر صفاتی مانند: ارتفاع بوته، قطر طبق و تعداد دانه در طبق در سطح آماری یک درصد معنی دار بود.