سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی عطارروشن – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
مهدی قمشی – استاد دانشکده علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

امروزه یکی از ابزارهای مهم جهت بررسی روند رسوبگذاری در مخازن سدها و رودخانه ها استفاده از مدل های ریاضی مبتنی بر تحلیل معادلات حاکم بر پدیده های موثر در انتقال، توزیع، ته نشینی و آبشستگی رسوب بنا شده اند. سد تنظیمی دز در شمال غربی ایران و در شهرستان دزفول واقع شده که به علت فلاشینگ های متعدد سد مخزنی دز بدون استفاده از سرریز های اضطراری در جهت پایین آوردن غلظت رودخانه ودر نهایت جریان ورودی به سد تنظیمی در ۲۸ سال اول بهره برداری از سد تنظیمی و همچنین نادیده گرفتن تاثیر حوزه میانی منتهی به رودخانه و مخزن سد تنظیمی، تحت رسوبگذاری شدید قرار گرفت. در این مقاله، انتخاب بازه زمانی مورد مطالعه به دلیل احداث پل بر روی مخزن مذکور در بازه زمانی مورد مطالعه و تحت تاثیر قرار دادن روند رسوبگذاری در این مخزن و همچنین بررسی اثر حوزه میانی در رسوبگذاری مخزن، صورت پذیرفت که پس از کالیبره نمودن مدل در یک دوره ۹ ساله بر اساس اطلاعات هیدروگرافی مخزن سد تنظیمی دز در ساال های ۱۳۷۸ و ۱۳۸۶ ، پروفیل طولی و مقاطع عرضی، بررسی رسوبات ورودی و خروجی، بازده تله اندازی، تغییرات پوشش کف مخزن و همچنین تغییرات منحنی های سطح- حجم- ارتفاع مخزن در دوره های مختلف بهره برداری مورد مطالعه قرار گرفته است