سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیاوش ایگدر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازههای هیدرولیکی دانشگاه آزاد د
علی شیر افروس – عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد دزفول
محمد رضا شریفی – عضو هیات علمی دانشگاه جندی شاپور شاخه شمالی دزفول

چکیده:

سد تنظیمی دز در ۲ کیلومتری بالادست پل سوم دزفول در جنوب غربی ایران با مختصات جغرافیایی ۳۹-۲۴-۳۲- عرض شمالی و ۲۱-۲۵-۴۸- طول شرقی و با ارتفاع ۲۰ متر جهت تنظیم آب شبکه آبیاری دزفول و مصرف آب در پایین دست آن احداث گردیده است . در زمان احداث حجم اولیه دریاچه تا رقوم حداکثر مخزن و قابل توصیه جهت بهره برداری (۱۳۵/۲ متر بالای سطح دریا )برابر ۱۳/۷ میلیون متر مکعب بوده است . بر اساس هیدروگرافی انجام گرفته ،پس از ۲۸ سال بهره برداری از مخزن مشخص گردید که تجمع رسوبات باعث کاهش حجم اولیه مخزن به میزان ۴۱ درصد آن شده است. این تحقیق باهدف بررسی روند رسوبگذاری در مخزن سد ضمن بهره گیری از مدل ریاضی و شعبه دو بعدی GSTARS3 و استفاده از مجموعه اطلاعات مرتبط با ژئومتری ،هیدروگرافی و رژیم جریان آب و رسوب ورودی به مخزن انجام گرفته اس ت. ابتدا شبیه سازی با استفاده از اطلاعات حاصل از ۲۸ سال بهره برداری مخزن انجام و سپس برای دوره های زمانی اتی بهره برداری از سد تنظیمی ،میزان ته نشست رسوبات پیش بینی شده است.