سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پریسا قائدی – دانشجویکارشناسی ارشد اقلیم شناسی
مجید منتظری – استادیار دانشگاه آزاد نجف آباد
هوشمند عطایی – استادیار دانشگاه پیام نوراصفهان

چکیده:

دراین پژوهش به منظور بررسی تغییرات دمای استان مرکزی داده های دمای سالانه حداکثر حداقل و میانگین ایستگاه های همدید و اقلیمی از ژانویه ۱۹۶۱ تا دسامبر۲۰۰۸ گردآوری شد با کمک پایگاه داده های تنظیم شده ۱۴۴ نقشه هم دما با اندازه پیکسل ۱۵×۱۵ کیلومتر به روش میانیابی کریگینگ ترسیم شد که هریک ازنقشه های ایجاد شده دارای ۱۲۷ پیکسل می باشد سپس با استفاده از تکنیکهای آماری از جمله روش رگرسیون خطی و آزمون مان – کندال رونددما دراین دوره مورد مطالعه قرارگرفت و نقشه های روند دمای حداقل حداکثر و میانگین ترسیم شد تحلیل روند دما نشان داد که دراین دوره ۴۸ ساله دمای حداقل با هماهنگ ۱/۲ درجه سلسیوس افزایش داشته است و لی دردمای حداکثر و میانگین تغییر معناداری مشاهده نشده است.