سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بهرام حسین زاده سامانی – دانشجوی دکتری مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
محمدهادی خوش تقاضا – دانشیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
رسول همتیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
حماد ذرعی فروش – دانشجوی دکتری مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

با توجه به اهمیت خشک کردن در مراحل پس برداشت و روشهای متنوع در این امر، تحقیقی جهت بررسی برخی از شیوههای موجود صورت پذیرفت. در این آزمایش روند خشک شدن برگ نعناع در دو روش خشک کردن سنتی و مایکروویو بررسی گردید. آزمایشات نشان داد که اثر زمان نمونهگیری بر مقدار تبخیر آب، در سطح احتمال ۱% در دو روش ذکر شده معنیدار بوده است. قطعات ۲٫۵ سانتیمتری نسبت به قطعات ۵ سانتیمتری نرخ کاهش رطوبت بیشتری را در روش اول نشان دادند به طوریکه در روش خشک کردن سنتی قطعات کوچکتر در ساعت اول ۶ درصد بیشتر از قطعات بزرگتر رطوبت از دست دادند و اثر طول قطعات در این روش در سطح احتمال ۱% بر روی مقدار کاهش رطوبت معنی دار بود. برگ نعناع در خشک کردن به روش سنتی و مایکروویو به ترتیب در ۱۷ ساعت و ۱۳۵ ثانیه خشک شده است. نمونههای خشک شده در هر دو روش خشک کردن از لحاظ رنگ، بو و بازار پسندی مورد ارزیابی قرار گرفتند که نتیجه آن مقبولیت بازار برای نمونههای خشک شده به روش مایکروویو بود