سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرزاد شفیع زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد
محمد حسین مبین – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد
علیرضا ناصر صدر آبادی – مربی دانشکده مدیریت دانشگاه یزد
حسین ملکی نژاد – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد

چکیده:

در دهه های اخیر پدیده خزنده خشکسالی و تغییر سیستم اقلیمی زمین بطور گسترده ای مورد توجه قرارگرفته است براین پایه جهت بررسی تغییرات اقلیمی و روند خشکسالی در خرم آباد از ۳۹ سال امار هواشناسی ایستگاه سینوپتیک خرمآباد از سال ۱۹۶۷ تا پایانسال ۲۰۰۵ میلادی استفاده گردید ابتدا با استفاده از ۶ نمایه خشکسالی شامل نمایه های درصدی از نرمال، دهکها، بارش استاندارد، Z چینی، Zscore و نمایه جدید شناسایی خشکسالی RDI نمایه خشکسالی سالانه هرسال محاسبه و براساس آن خشکترین و مرطوبترین سالهادر دوره آماری مورد مطالعه مشخص گردید. با توجه به اهمیت و نقش موثر تبخیر وتعرق برپدیده خشکسالی شاخص جدید (Reconnaissance Drought Index) RDI به عنوان شاخصی که هم بارندگی و هم تبخیر و تعرق را دخالت می دهد معرفی و دراین تحقیق بکار رفته است. نتایج حاکی از آن است که از بین نمایه های مورد استفاده نمایه RDI در مقایسه با نمایه های دیگر از کارایی بیشتری برخوردار است.