سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیر گندمکار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
صدیقه درخشنده فر –

چکیده:

وقوع خشکسالی یکی از زیان بارترین حوادث طبیعی استکه خسارت جبران ناپذیری به انسان و اکوسیستم وارد می کند خشکسالی وضعیتی از کمبود بارندگی و افزایش دماست و ممکن است درهر شرایط اقلیمی رخ دهد با وجود پیشرفت های علمی انسان قادر به پیش بینی آن نیست و برخلاف سایر شرایط اقلیمی مشخص نیست که چه زمانی شروع و چه زمانی خاتمه می یابد ودرچه محدوده ای اتفاق می افتد ولی با تکیه برآمار و طرح های آمادگی می توان از مشکلات ناشی از خشکسالی تاحد امکان کاست هدف ازاین تحقیق محاسبه روند خشکسالی شهرستان ایزدخواست استکه با استفاده از شاخص استاندارد بارش SPI که یکی از روشهای مربوط به خشکسالی است تهیه گردیده است و نمودار زمانی برای یک دوره آماری ۳۴ساله ارایه شده است نتایج بدست آمده دراین پژ<هش نشان میدهد که درسالهای ۱۹۹۳–۲۰۰۷-۲۰۰۵-۱۹۷۸-۱۹۷۸ به ترتیب خشکترین و با مقدار sPI 1/22- و۱/۱۶-و۱/۲- و ۱/۲۷-و۱/۸- و سالهای ۱۹۸۶-۲۰۰۱-۲۰۰۹-۲۰۰۴-۲۰۰۸ به ترتیب مرطوبترین سالها و با مقدار SPI 1/64، ۱/۶، ۱/۵۱ ، ۱/۰۷( و۲/۵۷ درطول دوره آماری مورد مطالعه می باشد و بقیه دروضعیت نرمال ترسالی و خشکسالی قرار دارند.