سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین ملکی نژاد – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد
ربابه پورشرعیاتی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری

چکیده:

خشکسالی نه تنها پرهزینه ترین پدیده طبیعی است بلکه نسبت به پدیده های دیگر بیشتر روی مردم تاثیر می گذارد و از سخت ترین موارد جهت تشخیص و بحث می باشد کارایی یک سیستم پیش بینی خشکسالی با انتخاب صحیح شاخص خشکسالی یک توضیح عینی و اجمالی از وضعیتهای خشکسالی را ایجاد می کند دراین تحقیق به بررسی خشکسالی ابخوان مروست پرداختیم بدین منظور سطح آب زیرزمینی به عنوان داده اصلی انتخاب گردید و سه چاه پیزومتری مزرعه شرشرو حسین اباد و مزرعه کوشک به ترتیب با کمترین بیشترین و متوسط ترین افت انتخاب شد و سپس با شاخص منابع آب زیرزمینی GRI روند خشکسالی طی سالهای ۸۸-۶۶ مورد بررسی قرارگرفت