سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

لیلی خزانه داری – عضو گروه پژوهشی تغییر اقلیم، پژوهشکده اقلیم شناسی، مشهد
منصوره کوهی – عضو گروه پژوهشی اقلیم شناسی کاربردی، پژوهشکده اقلیم شناسی، مشهد
فاطمه زابل عباسی – عضو گروه پژوهشی اقلیم شناسی کاربردی، پژوهشکده اقلیم شناسی، مشهد
شهزاد قندهاری – عضو گروه پژوهشی اقلیم شناسی بلایای جوی، پژوهشکده اقلیم شناسی، مشهد

چکیده:

پیامدهای ناشی از تغییر اقلیم بویزه در اثر افزایش گازهای گلخانه ای طی سالهای اخیر مشکلات بسیاری را به همراه داشته است که بخشهای مختلف کشور را تحت تاثیر قرار داده است. کیی از مهمترین این پیامدها افزایش وقوع بلایای جوی-اقلیمی نظیر سیل،خشکسالی ،توفان گردوغبار و … است دراین میان سیل و خشکسالی دارای بیشترین فرکانس وقوع در ایران هستند به دلیل موقعیت جغرافیایی و سیستمهای سینوپتیکی تاثیر گذار در این منطقه در سالهای اخیر وقوع خشکسالی سبب ایجاد چالش های بسیاری در بخش های مختلف، بویژه منابع آب و کشاورزی شده است. لذا بررسی روند این بلیه طی سال های آتی جهت برنامه ریزی صحیح در کشور امری لازم و ضروری به نظر می رسد. از این رو، در این تحقیق ابتدا خروجی های مدل GCMتوسط مدلLARS–WG ریزگردانی و داده های بارش طی دوره ۲۰۳۹-۲۰۱۰ شبیه سازی شده است. سپس به کمک این داده ها روندخشکسالی توسط دو شاخص دهک DI و استاندارد بارش SPI در این دوره مورد ارزیابی قرار گرفته است.