سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سمیه بریزی – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع طبیعی – بیابانزدایی دانشگاه سمنان
مدینه دهقانی کره –
زهرا بیات –
مهسا پاکدین –

چکیده:

خشکسالی پدیده ای پویا است که در طول زمان و مکان تغییر می یابد و نه فقط در مناطق خشک و نیمه خشک بلکه گاهی در مناطق مرطوب و نیمه مرطوب هم اتفاق می افتد. پدیده ای غیر قابل پیش بینی است که شروع و خاتمه آن مشخص نمی باشد اما در حال حاضر با دسترسی به شاخص ها و روش های محاسباتی می توان وقوع و شدت خشکسالی را تا حدی پیش بینی نمود. شاخص SPI یکی از این شاخص های مناسب برای تعیین روند خشکسالی می باشد، که در این تحقیق روند خشکسالی در استان چهارمحال و بختیاری با شاخص استاندارد بارش(SPI) در چهار ایستگاه(بروجن ،کوهرنگ ، شهرکرد و لردگان ) طی دوره آماری ۱۵ ساله (۲۰۱۰- ۱۹۹۶) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که سال های ۲۰۰۴ و۲۰۰۶ در هر چهار ایستگاه مرطوب ترین سالها و سال های ۲۰۰۸ و۲۰۱۰ در هر چهار ایستگاه خشک ترین سال ها و در بقیه سال ها وضعیت خشکسالی و ترسالی نزدیک به نرمال می باشد. توجه به روند خشکسالی در این سال ها در برنامه ریزی سال های آتی ضرورت می یابد.