سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حبیب نظرنژاد – هیات علمی گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه ارومیه
شاهرخ حکیم خانی – هیات علمی گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه ارومیه
عبدالقیوم قلی پوری – هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه محقق اردبیلی
سویلی حنفی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه ارومیه

چکیده:

خشکی و خشکسالی نتیجه اثرات متقابل ویژه بین محیط زیست طبیعی و اجتماعی است. خشکسالی حالتی نرمال و مستمر از اقلیم است. این پدیده تقریباً در تمامی مناطق اقلیمی رخ می دهد و تنها
مشخصات آن از یک منطقه به منطقه دیگر متفاوت است. مطالعات انجام شده در زمینه خشکسالی ر ا می توان در چهار گروه هواشناسی، هیدرولوژیکی، کشاورزی و اقتصادی- اجتماعی طبقه بندی کرد. روش های مطالعاتی خاصی برای خشکسالی با توجه به شاخص های مورد توجه مانند بارندگی، رطوبت خاک، جریان های سطحی، مخازن زیرزمینی، خسارت های اقتصادی و … ارائه می گردد. در بین این روش ها، شاخص خشکسالی از مقبولیت بیشتری برخوردار است. برای پایش خشکسالی از سوی محققین در سراسر دنیا روش های مختلفی مانندPDSI,CMI,SIAP,SPI,DI پیشنهاد شده است. در این تحقیقاز شاخص معیار بارندگی سالانه(SIAP) استفاده شده است. برای این منظور، کلیه داده های بارندگیایستگاه های باران سنجی وزارت نیرو و ایستگاه هواشناسی سینو.پتیک ارومیه که دارای آمار مناسب بودند انتخاب گردیدند. ابتدا آمار بارندگی، تصحیح، تکمیل و تطویل گردید و آزمون صحت همگنی داده ها با روش آزمون توالی انجام شد. پس ازآن شاخصSIAPبرای کلیه ایستگاه ها تعیین شد و بر اساسنتایج حاصله سال های معرف خشک، نرمال و تر برای حوزه انتخاب گردید