سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اصغر عزیزیان – دانشجوی دکتری سازههای آبی گروه آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
ابراهیم امیری تکلدانی – دانشیار سازههای آبی گروه آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
محمد رستمی – استادیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری تهران

چکیده:

برداشت مصالح رودخانهای از بستر وکنارههای رودخانهها باعث تغییرات مورفولوژیک رودخانه در بازههای بالادست و پائیندست آن میشود که این تغییرات موجب تخریب شرایط طبیعی رودخانه و تغییر در شرایط هیدرولیکی و هیدرولوژیکی جریان میشود و مشکلاتی از قبیل فرسایش بستر و کنارهها ، تخریب سازههای موجود در مسیر رودخانه و . . . را در پی دارد. در این تحقیق به منظور بررسی نحوه حرکت گودالهای برداشت مصالح رودخانهای، از مدل دوبعدی CCHE2D استفاده گردید.بدین منظور در محدوده یگ گودال ایجاد شده در اثر برداشت مصالح رودخانه ای و در بازههای زمانی مختلف ( به خصوص پس از عبور جریانهای سیلابی) مقاطع طولی گودال مساحی گردید. با شبیهسازی گودال در مدل دوبعدی پروفیل طولی بستر در زمانهای فوقالذکر حاصل گردید. نتایج نشان داد که مدل دوبعدی CCHE2D توانائی پیشبینی حرکت گودالهای برداشت مصالح روخانهای را با دقت قابل قبولی دارا میباشد.