سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اصغر اصغری مقدم – دکتری هیدروژئولوژی، استاد گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز
رقیه تاری – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروزئولوژی، دانشگاه تبریز

چکیده:

مدلسازی به عنوان یک روش کارآمد، موثر و با هزینه کم این امکان را فراهم میسازد تا با سیستم پیچیده و طبیعی جریان آب زیرزمینی آشنا شویم. از اینرو مدل میتواند نقشی کلیدی در طراحی وایجاد برنامههای توسعه و مدیریت مناسب ذخایر آب بازی کند. در همین راستا اقدام به تهیه مدل ریاضی آبخوان دشت چایپاره واقع در استان آذربایجانغربی توسط کد کامپیوتریVisual Modflow کردیم هدف اصلی از این مدل سازی شناخت هیدروژئولوژیکی آبخوان و ارزیابی پاسخ سیستم را نسبت به رویکردهای مختلف مدیریتی است. در ابتدا با در نظر گرفتن مدل مفهومی آبخوان و تهیه کلیه فایلهای ورودی، مدل ریاضی آبخوان برای سال آبی۸۸-۸۷با ١٢ گام تهیه و اجرا شد. با توجه به اینکه نتایج حاصل از اولین اجرای مدل رضایتبخش نبود، وارد مرحله واسنجیCalibration) شدیم. در این مرحله باتوجه به نتایج حاصل از آنالیز حساسیتSensitivity Analysis) مدل کالیبره شد. در مرحله آخر، با انتخاب محدوده زمانی یک ساله، مدل برای سال آبی ۸۸-۸۹مورد صحت سنجیVerification) قرار گرفت. نتایج حاصل از صحتسنجی بیانگر توانایی مدل و مقبولیت آن به عنوان یک ابزار، جهت بررسی گزینههای مختلف مدیریتی آبخوان است