سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زینب احمدنژاد –
مریم فاضلی –
زهرا بوسلیک –
نصراله کلانتری –

چکیده:

ارزیابی کیفی منابع آب یکی از بخشهای مهم مطالعات هیدروژئولوژیکی در هر منطقه میباشد. در این تحقیق به منظور بررسی کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت دوسلق از دادههای کیفی سالهای آبی۸۶-۸۵ و۸۷-۸۶ استفادهشده است. تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نمودارهای پایپر و نرم افزارAqQa نشان میدهد که نمونههای آب زیرزمینی منطقه مورد مطالعه روند تکامل ژئوشیمیایی را طی نکرده است. رخساره هیدروشیمیایی آب منطقه مورد مطالعه در سال آبی ۸۶-۸۵ از نوع سولفات کلسیک و در سال آبی۸۷-۸۶ از نوع سولفات سدیک میباشد. نقشههای هم نسبت ترسیم شده توسط نرم افزارsurfer8 نشان میدهد که نسبت rHCO3/ r SO4 آبخوان از مقدار حداکثر در حاشیههای جنوبی و شرقی دشت به سمت نواحی مرکزی، شمالی و غربی کاهش مییابد، در حالی که نسبت Na/Cl در نواحی شرقی و شمالی حداکثر و به سمت نواحی مرکزی، غربی و جنوبی به حداقل میرسد