سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

انور اولی زاده – کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری، حوزه معاونت شهرسازی شهرداری سقز
بختیار خدری – مدیر بنیاد مسکن شهرستان سقز

چکیده:

این مقاله به بررسی روند توسعه شهر سقز طی ادوار گذشته و مکان یابی اراضی مناسب توسعه آتی آن می پردازد. جهت رسیدن به این امر در گام نخست به بررسی روند توسعه شهر از سال ۸۳-۱۳۲۵پرداخته شده است و نتایج حاصل از آن نیز حاکی است کهشهر سقز در توسعه فیزیکی خود در گذشته در بخش های غربی )محلات تپه مالان و سنگبران( بر روی شیب تند و غیر استاندارد بوده و بطور کلی شهر بر روی اراضی زراعی اطراف گسترش یافته و از نظر میزان مقاومت در برابر بارگذاری شهری بر روی بستری با مقاومت متوسط توسعه یافته است. در گام بعدی به مکان یابی و تعیین جهات بهینه توسعه آتی شهر پرداخته شده است در ایهن مرحله ضم ندرجه بندی و تقسیم بندی متغیرهای مؤثر در توسعه شهر )شیب و جهات آن، گسل، زمین شناسی، قابلیت اراضی، شبکه هاو ارتباطیو…( و تلفیق و ه پوشانی این متغیرها در پایگاه GIS اراضی مناسب توسعه آتی شهر را شناسایی شده است و با توجه به نقشه نهایی بدست آمده از ج ع وزنی متغیرها جهات جنوب و جنوب شرقی شهر برای توسعه آتی آن مناسب می باشند