سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسن احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گر
مجتبی محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری
محسن فراهی – دانش آموخته کارشناسی ارشد بیابان زدایی دانشگاه زابل

چکیده:

دراین مطالعه با توجه به اهمیت شناخت تغییر اقلیم و وقوع خشکسالی و اثراتی که به دنبال دارند به بررسی روند تغییر اقلیم با استفاده از روش ناپارامتریک من – کندال پرداخته شده و سپس جهت بررسی رابطه تغییر اقلیم با وقوع خشکسالی از روش شاخص SPI استفاده گردید نتایج نشان داد که تمامی ایستگاهها به غیر از ماه خرداد دارای روند صعودی دمای متوسط ماهانه و سالانه می باشند بررسی روند تغییرات بارش ماهانه و سالانه ایستگاه ها نشان داد که هیچ کدام از ایستگاهها دارای روند معنی دار در سطح ۹۹ درصد نمی باشند بررسی وقوع خشکسالی نشان داد که درمنطقه مورد مطالعه خشکسالی شدید رخ نداده است بطوریکه درصد فراوانی وقوع خشکسالی و شدید در ایستگاههای رامسر و رشت برابر صفر می باشد.