سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

خدیجه جوان – دانشجوی دکترای اقلیم شناسی دانشگاه تبریز
محمدرضا عزیززاده – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور ماکو

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق بررسی روند تغییرات عناصر اقلیمی در ایستگاه ارومیه است بدین منظور داده های مربوط به دمای حداقل دمای حداکثر میانگین دما ، بارندگی، رطوبت نسبی و سرعت باد طی دوره ۵۰ ساله ۲۰۰۵-۱۹۵۶ جمع آوری و تنظیم گردید و میزان تغییر دراین متغیرها با ازمون ناپارامتری من ـ کندال مورد مقایسه قرارگرفت نتایج به دست آمده از تحلیل داده ها نشان میدهد که بیشترین روند معنی دار در بین سری های مربوط به سرعت باد و بیشترین روند کاهشی معنی دار در بین داده های میانگین دما مشهود است و در بین سری های مربوط به بارش روند معنی داری مشاهده نگردید. با توجه به ناکافی بودن تعداد سری های دارای روند معنی دار نمی توان روندخاصی را برمتغیرهای اقلیمی منطقه مورد مطالعه نسبت داد.