سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پری تیموری – دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط ، دانشگاه علوم پزشکی جندب شاپ
یلدا هاشم پور – دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط ، دانشگاه علوم پزشکی جندب شاپ
زهرا سلیمانی – دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط ، دانشگاه علوم پزشکی جندب شاپ
هدی امیری – دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط ، دانشگاه علوم پزشکی جندب شاپ

چکیده:

در سالهای اخیر فقدان منابع آب و مدیریت صحیح دو مسئله بحث بر انگیز د رمهندسی منابع می باشند. استان خوزستان بهترین شرایط را از منابع آب به مساحت در منطقه دارد، ولی در برخی جاهای آن آب قابل استفاده بسیار کمیاب است. با توجه به چند جانبه بودن کاربرد رودخانه کارون ، در پی خشکسالی های اخیر لزوم بهره برداری بهینه از آب این رودخانه آشکار گردیده است. هدف از انجام این مطالعه بررسی روند تغییرات TDS و EC و SAR و pH در رودخانه کارون در ایستگاه های اهواز ، خرمشهر و دارخوین دربازه زمانی ۱۳۸۷-۱۳۷۶ می باشد. روش مطالعه : این مطالعه از نوع توصیفی می باشد. در این مطالعه داده های مربوط به TDS و EC و SAR و pH برای رودخانه کارون در ایستگاه های اهواز ، دارخوین و خرمشهر از سال آبی ۷۷-۱۳۷۶ تا ۸۷-۱۳۸۶ توسط نرم افراز Excel و SPSS مورد آنالیز قرار گرفته است . آزمون ANOVA برای مقایسه متوسط این پارامترها در ایستگاه ها ، سالها و فصول مختلف استفاده گردید. یافته ها : نتایج نشان دهنده تفاوت معنی دار آماری بین TDS و EC و SAR در ایستگاه ها ، سال ها و فصل های مختلف می باشد . اما ph چنین معنی داری را د رایستگاه ها و فصول مختلف نشان نمی دهد ، اگر چه اختلاف ph در سالهای مختلف معنی دار بوده است. نتیجه گیری : به نظر می رسد که فاضلابهای صنعتی و پساب های کشاورزی فاکتورهای موثر بر این چهار پارامتر هستند . پیشنهاد می شود که این فاضلاب ها پس از تصفیه مناسب اجازه تخلیه به این رودخانه را داشته باشند.