سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مدیریت و فناوریهای نوین در علوم بهداشتی، سلامت و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدمهدی سوری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علو
حامد بیگلری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علو
کمال الدین اونق – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علو
شجاع صیدی – کارشناس مهندسی بهداشت محیط، مرکز بهداشت کرج

چکیده:

یونهای نیترات و نیتریت از جمله مهمترین آلاینده های منابع آبهای سطحی و زیرزمینی می باشند که علاوه بر چرخه طبیعی ازت در اثر ورود فاضلاب خام انسانی و صنعتی و همچنین فاضلابهای کشاورزی، مواد زائد جامد شهری و صنعتی، تخریب جنگلها و مراتع نیز وارد منابع آب و خاک شده و می توانند اثرات نامطلوبی بر سلامتی مصرف کنندگان بر جای گذارند. لذا این مطالعه با هدف تعیین مقادیر یونهای نیترات و نیتریت در منابع آب شرب زیرزمینی روستاهای شهرستان ایرانشهر به مرحله اجرا در آمد.مطالعه حاضر از بهار ۸۷ لغایت پائیز ۸۸ بر روی ۹۳ نمونه آب تهیه شده از منابع آب زیرزمینی تامین کننده آب شرب روستاهای شهرستان ایرانشهر انجام گرفت. اندازه گیری مقادیر یونهای نیترات و نیتریت با استفاده از روش اسپکتروفتومتری ماوراء بنفش به ترتیب در طول موجهای ۲۷۵-۲۲۰ و ۵۴۳ نانومتر و با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر مدل ۲۰۰۰ DR-ساخت کشور امریکا انجام پذیرفت.نتایج نشان می دهد که غلظت یونهای نیترات و نیتریت در هیچ یک از نمونه ها بالاتر از مقادیر استاندارد نمی باشد. همچنین میانگین مقادیر یونهای نیترات و نیتریت در مجموع نمونه ها به ترتیب برابر ۱۴/۶۵ و ۰/۰۰۹ میلی گرم در لیتر با انحراف معیار ۵/۰۲ و ۰/۰۱ بدست آمده است. بالاترین غلظت یون نیترات و نیتریت به ترتیب، ۳۲ و ۰/۰۴ میلی گرم در لیتر تعیین شد که با توجه به استانداردهای ملی برای این دو پارامتر در حد قابل قبولی می باشد.با توجه به میانگین های بدست آمده، در حال حاضر غلظت نیترات و نیتریت بعنوان یک مشکل حاد در منطقه مطرح نمی باشد. اما با توجه به نتایج مطالعات مشابه در سایر مناطق کشورکه نشان دهنده روند رو به رشد غلظت این یونها در منابع آب است، در صورت عدم اعمال مراقبت های لازم در آینده نه چندان دور شاهد بالاتر رفتن غلظت یون نیترات از حدود استاندارد و بروز مشکلات مربوطه خواهیم بود