سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هادی محمدی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی
هادی روحانی – دانشجویکارشناسی ارشد
هادی معاضد – عضو هیئت علمی دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور تعیین تغییرات کیفیت آب رودخانه تلوار درایستگاه دهگلان انجام شده است باتوجه به اینکه زندگی بسیاری از مردم به کیفیت آبهای سطحی وابسته است لذا اطلاع از وضعیت کیفی این آبها این امکان را فراهم می اورد تا ضمن استفاده از آن درموارد مختلف شیوه هایی اتخاذ گردد تاکمترین آسیب به این منابع وارد شود دراین مطالعه توصیفی داده های مربوط به پارامترهای کیفی از جمله کاتیون ها K,Mg,Na,Ca آنیون ها PH,CO3,HCO3,CL,SO4 سختی و دبی رودخانه تلوار درایستگاه دهگلان و دربازه زمانی سالهای ۵۳-۱۳۸۸ از سازمان آب منطقه ای کردستان استخراج شد و روند تغییرات آنها با استفاده ازنرم افزار های EXCEL مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت