سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سمیه نجفی توبوراباد – کارشناس ارشد سازههای آبی

چکیده:

یکی از بهترین سیستمهایی که دسترسی به اطلاعات زیاد، متنوع و تجزیه و تحلیل آنها را آسانتر و سریعتر مینماید GIS میباشد. از این سیستم در زمینههای متنوعی، از جمله پهنهبندی کیفی آب زیرزمینی از لحاظ شرب و کشاورزی میتوان استفاده نمود. دلیل اصلی این مطالعه این است که در سالهای اخیر میزان بارندگی کاهش یافته و تراز سطح آب دریاچه ارومیه کاهش چشمگیری داشته است، میخواهیم بدانیم کیفیت آبهای زیرزمینی حاشیه دریاچه ارومیه چه تغییراتی داشته که این کار، با استفاده ازGISانجام شده است. در این مطالعه از اطلاعات بیش از ۳۰۰ حلقه چاه موجود در حاشیه دریاچه ارومیه استفاده شد برای بررسی روند تغییرات با توجه به آمار موجود متوسط سالانه مقادیر سدیم، کلر، سولفات، سختیEC, TDS, SARبرای سالهای ۱۳۸۱ و ۱۳۸۷ محاسبه گردید و سپس پهنهبندی کیفی براساس طبقهبندی شولر برای آب شرب و برای آب کشاورزیبراساس نمودار ویلکوکس انجام گردید. با واردکردن داده ها درمحیط GIS لایه های موردنیاز از طریق درونیابی (روشKriging تهیه گردید. نقشههای کیفی برای هر دو سال مورد نظر براساس طبقهبندی آب شرب و کشاورزی تهیه گردید. با توجه به نقشه های کیفی چنین بنظر میرسد که با گذشت زمان کیفیت آبهای زیرزمینی از لحاظ شرب و کشاورزی کاهش یافته است، علی الخصوص در بخش شمال غربی دریاچه این کاهش کیفیت با شدت بیشتری همراه است.